List of Players from PARBHANI Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SWARJ SHIMPLE
2 SMIT KAREWAR
3 SHANTANU BHUJBAL
4 VARAD LOHAT

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 AADYA BAHETI
2 KAVYA KENDREKAR
3 OWEE BAHETI
4 SAEE IJATE

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 AJINKYA BHOSALE
2 MANAV AGRAWAL
3 ANIKET S JOSHI

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAMRUDDHI MAHAJAN
2 VISHALI KALE
3 SHRAVANI MOGARKAR

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 TUSHAR JADHAV
2 VIJAY AWACHAR
3 ROHIT JOSHI
4 PIYUSH RAMAWAT
5 PAWAN KADAM

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 MANAV AGRAWAL
2 ANIKET S JOSHI
3 AJINKYA BHOSALE
4 SHANTANU BHUJBAL

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAEE IJATE
2 SAMRUDDHI MAHAJAN
3 VISHALI KALE
4 SHRAVANI MOGARKAR

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 SAKSHI DEVKATE
2 NEETA MUKTAWAR
3 SAKSHI SHIMPLE
4 PRIYAL TYARAL
5 AISHWARYA PATIL

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 PAWAN KADAM
2 PIYUSH RAMAWAT
3 ROHIT JOSHI
4 TUSHAR JADHAV
5 KAUSTUBH KADAM

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 AISHWARYA PATIL
2 PRIYAL TYARAL
3 NEETA MUKTAWAR
4 SAKSHI DEVKATE
5 SAKSHI SHIMPLE