List of Players from JALGAON Team

1 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 MAITRAYEE KHACHNE
2 MANSI TATIYA
3 SWARADA SANE

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 PUSHKAR TATIYA
2 MAHESH CHAUDHARI
3 FARHAN CHITRE
4 RISHABH JAIN

3 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 JAS VED
2 RISHABH JAIN
3 MAHESH CHAUDHARI
4 FARHAN CHITRE

4 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 MANSI TATIYA
2 SWARADA SANE
3 MAITRAYEE KHACHNE