List of Players from AURANGABAD Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 HIMANSHU CHATE
2 SARVESH ABHYANKAR
3 NAISHADH DESHPANDE

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 HRISHIKESH ASHTAPUTRE
2 KUSHAL PATNI
3 NEEL SHAH
4 ADITYA LOYA
5 SARVESH PADE

3 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 NAHUSH DESHPANDE
2 RUSHIKESH JAGTAP
3 SARVESH ABHYANKAR
4 SIDDHANT AMRUTKAR

4 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 HRISHIKESH ASHTAPUTRE
2 ADITYA LOYA
3 NEEL SHAH
4 SARVESH PADE
5 KUSHAL PATNI