List of Players from AKOLA Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 ASMIT GAWANDE
2 JIOM SHUKLA
3 SHUBHAM DOMKULWAR

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 SAYALI INGLE
2 SHRAVANI INGLE
3 RIYA KOTHARI

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 MANAS DOMKULWAR
2 JIOM SHUKLA
3 SOHAM SATAV
4 RAJ KOTHARI
5 SUMEDH MALODE

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRUTI HATWALNE
2 GAURI KAWALE
3 SHRESHTHA DESHMUKH
4 PRUTHA JOSHI
5 SAYALI INGLE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 KUSHAL BHIDE
2 SAKSHAM GAWANDE
3 SHRIKRUSHNA TARHALE
4 MAHENDRA KOTHARI
5 KETAN MUNSHI

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SUMEDH MALODE
2 SAKSHAM GAWANDE
3 ASMIT GAWANDE
4 RAJ KOTHARI

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 PRUTHA JOSHI
2 SHRUTI HATWALNE
3 RIYA KOTHARI
4 PRERANA DHARASKAR

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 TANVI PATKI
2 PRERANA DHARASKAR
3 MRS KOTHARI
4 VENUSHREE SHARMA

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 KETAN MUNSHI
2 MANAS DOMKULWAR
3 SOHAM SATAV

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 TANVI PATKI
2 SHRAVANI INGLE
3 VENUSHREE SHARMA
4 GAURI KAWALE
5 SHRESHTHA DESHMUKH