List of Players from NASHIK District

1 - Midget Girls

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANANYA PHADKE 09-10-2008 185401 28-08-2019
2 JANHAVI KALSEKAR 01-01-2009 185452 28-08-2019

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANANYA PHADKE 09-10-2008 185401 28-08-2019
2 MITALI PURKAR 09-10-2007 185376 28-08-2019
3 SAYALI BAXI 04-11-2007 143679 28-08-2019
4 SAYALI WANI 07-04-2006 143514 28-08-2019
5 TANEESHA KOTECHA 01-01-2007 143615 28-08-2019

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 MITALI PURKAR 09-10-2007 185376 28-08-2019
2 SAYALI BAXI 04-11-2007 143679 28-08-2019
3 SAYALI WANI 07-04-2006 143514 28-08-2019
4 TANEESHA KOTECHA 01-01-2007 143615 28-08-2019

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 SAYALI WANI 07-04-2006 143514 28-08-2019
2 TANEESHA KOTECHA 01-01-2007 143615 28-08-2019

6 - Womens Singles

7 - Midget Boys

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARCHIT RAHANE 01-01-2009 185447 28-08-2019 0
2 PIYUSH JADHAV 19-01-2008 174765 28-08-2019 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARCHIT RAHANE 01-01-2009 185447 28-08-2019 0
2 ARYAN POL 11-07-2007 175137 28-08-2019 0
3 KUSHAL CHOPDA 22-04-2007 164425 28-08-2019 0
4 LOVIT CHANDURKAR 19-10-2005 185345 28-08-2019 0
5 PIYUSH JADHAV 19-01-2008 174765 28-08-2019 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARYAN POL 11-07-2007 175137 28-08-2019 0
2 KUSHAL CHOPDA 22-04-2007 164425 28-08-2019 0
3 LOVIT CHANDURKAR 19-10-2005 185345 28-08-2019 0
4 SOUMEET DESHPANDE 31-10-2002 122519 28-08-2019 0
5 VIRAJ KOTECHA 25-01-2002 143558 28-08-2019 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 SOUMEET DESHPANDE 31-10-2002 122519 28-08-2019 0
2 VIRAJ KOTECHA 25-01-2002 143558 28-08-2019 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 AJINKYA SHINTRE 16-10-1991 070427 28-08-2019 0
2 PUNEET DESAI 04-04-1996 101001 28-08-2019 0
3 SOUMEET DESHPANDE 31-10-2002 122519 28-08-2019 0