List of Players from SATARA Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 ARYA ADVANI
2 DHANANJAY JAGTAP

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 ANUSHKA GIRANGE
2 SAYALI MAJGAONKAR
3 SIDDHI NIMBALKAR
4 ANUSHKA MATKAR

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 MOHIT LOKHANDE
2 ANISH PANDIT
3 SOHAM KULKARNI
4 SUMIT JADHAV

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 POORVA JANGAM
2 ANUSHKA MATKAR
3 PRUTHVI BARVE

5 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SUMIT JADHAV
2 MOHIT LOKHANDE
3 ANISH PANDIT
4 SOHAM KULKARNI

6 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ANUSHKA GIRANGE
2 SIDDHI NIMBALKAR
3 SAYALI MAJGAONKAR
4 PRUTHVI BARVE