List of Players from RAIGAD Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SIDDHARTH GUBBALA
2 SWASTIK KUNDU
3 TUSHAR KHANDEKAR

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 JANHVI BAGAULI
2 ALINA MULLA
3 AVANI KURBET
4 ADITI JADHAV

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SOHAM SAWANT
2 MAITREY NAIK
3 SNEHEEL SARANGI
4 HRIDAY KAMPANI
5 ARNAV DWIVEDI

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 ANKITA SINGH
2 SANSKRITI SHARMA
3 ALINA MULLA

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 AMIT CHAVAN
2 RAJENDRA BARSHILE
3 MAITREY NAIK
4 RUSHAB SALASKAR
5 RAJESH KUBET

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SIDDHARTH GUBBALA
2 TUSHAR KHANDEKAR
3 ARODRA THAKUR
4 RAJNEESH CHIPLUNKAR

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 JANHVI BAGAULI
2 ADITI JADHAV

8 - Women Team

Serial No Player Name
1 SANSKRITI SHARMA
2 ADITI JADHAV
3 ANKITA SINGH
4 ALINA MULLA

9 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 RUSHAB SALASKAR
2 SOHAM SAWANT
3 PRIYANK KULKARNI
4 SNEHEEL SARANGI
5 ARNAV DWIVEDI

10 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 ANKITA SINGH
2 JANHVI BAGAULI
3 SANSKRITI SHARMA
4 AVANI KURBET