List of Players from AURANGABAD Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 SARVESH ABHYANKAR
2 ASHANK KOLUNGE
3 ANUSH DESHPANDE
4 RUSHIKESH JAGTAP

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 OMKAR RASAL
2 KUSHAL PATNI
3 NEEL SHAH
4 RAJAT TALWAR
5 AAROV JAIN

3 - Men Team

Serial No Player Name
1 SURUDH ANNACHATRE
2 SUDEEP ABHANKAR
3 HRISHIKESH ASHTAPUTRE
4 KANAK MALU
5 ABHIJEET TAMBOLI

4 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ADITYA LOYA
2 AAROV JAIN
3 DIVYAL SHARMA
4 KUSHAL PATNI

5 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 NEEL SHAH
2 RAJAT TALWAR
3 OMKAR RASAL
4 DIVYAL SHARMA
5 HRISHIKESH ASHTAPUTRE