List of Players from AKOLA Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 VINEET TATTE
2 SHUBHAM DOMKULWAR
3 ASMIT GAWANDE

2 - Cadet Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRAWANI INGLE
2 RIYA KOTHARI
3 PRUTHA JOSHI

3 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SHUBHAM DOMKULWAR
2 RAJ KOTHARI
3 SAKSHAM GAWANDE
4 KETAN MUNSHI
5 MANAS DOMKULWAR

4 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRUTI HATWALNE
2 SHRESHTHA DESHMUKH
3 AKANSHA JOSHI
4 GAURI KAWALE

5 - Men Team

Serial No Player Name
1 SHRIKRUSHNA TARHALE
2 VINEET TATTE
3 MAHENDRA KOTHARI
4 PIYUSH PIMPLE
5 KUSHAL BHIDE

6 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 RAJ KOTHARI
2 MANAS KIRTANE
3 SAKSHAM GAWANDE
4 MANAS DOMKULWAR

7 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRUTI HATWALNE
2 TANVI PATKI
3 PRUTHA JOSHI
4 GAURI KAWALE

8 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 KETAN MUNSHI
2 PIYUSH PIMPLE
3 ASMIT GAWANDE
4 MANAS KIRTANE

9 - Youth Girls Team

Serial No Player Name
1 SHRAWANI INGLE
2 TANVI PATKI
3 SHRESHTHA DESHMUKH
4 AKANSHA JOSHI