List of Players from PARBHANI Team

1 - Cadet Boys Team

Serial No Player Name
1 VARAD LOHAT
2 NILABH JADHAV

2 - Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 SURAJ BHUJBAL
2 TUSHAR JADHAV (PRB)
3 VALLABH DANDVATE
4 HARSHAD GORADKAR
5 PRATAP GAUTAM

3 - Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 SAKSHI SHIMPLE
2 SAKSHI DEVKATTE
3 BHAKTI MUKTAWAR
4 BHUMIKA BOROLE

4 - Sub Junior Boys Team

Serial No Player Name
1 ADITYA RAWANDALE
2 VARAD LOHAT
3 NILABH JADHAV
4 YOGESH SOLANKE

5 - Sub Junior Girls Team

Serial No Player Name
1 BHUMIKA BOROLE
2 SAKSHI DEVKATTE
3 SAKSHI SHIMPLE

6 - Youth Boys Team

Serial No Player Name
1 VALLABH DANDVATE
2 HARSHAD GORADKAR
3 PRATAP GAUTAM
4 TUSHAR JADHAV (PRB)
5 SURAJ BHUJBAL