List of Players from NASHIK District

1 - Midget Girls

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 SAYALI WANI 04-07-2006 143514 29-Sep-17
2 SAYLI BAXI 11-04-2007 29-Sep-17
3 TANEESHA KOTECHA 01-01-2007 143615 29-Sep-17

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 SANSKRUTA THAKUR 22-12-2003 143871 29-Sep-17
2 SAYALI WANI 04-07-2006 143514 29-Sep-17
3 SAYLI BAXI 11-04-2007 29-Sep-17
4 TANEESHA KOTECHA 01-01-2007 143615 29-Sep-17

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANUJA ZAVAR 06-03-2001 122684 29-Sep-17
2 ANUSHKA CHAVHAN 29-03-2001 143753 29-Sep-17
3 DEEPA BHUJBAL 29-10-2000 122737 29-Sep-17
4 SAKSHI AFZALPURKAR 10-02-2002 101561 29-Sep-17

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANUJA ZAVAR 06-03-2001 122684 29-Sep-17
2 ANUSHKA CHAVHAN 29-03-2001 143753 29-Sep-17
3 DEEPA BHUJBAL 29-10-2000 122737 29-Sep-17
4 SAKSHI AFZALPURKAR 10-02-2002 101561 29-Sep-17

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ANUJA ZAVAR 06-03-2001 122684 29-Sep-17
2 ANUSHKA CHAVHAN 29-03-2001 143753 29-Sep-17
3 DEEPA BHUJBAL 29-10-2000 122737 29-Sep-17

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 PIYUSH JADHAV 174765 29-Sep-17 0

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 KUSHAL CHOPDA 22-04-2007 164425 29-Sep-17 0
2 PANDHARPURKAR NILAY 29-Sep-17 0
3 PIYUSH JADHAV 174765 29-Sep-17 0
4 POL AARYAN 29-Sep-17 0

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DESHPANDE OZHAS 29-Sep-17 0
2 JAI JAIN 175031 29-Sep-17 0
3 KUSHAL CHOPDA 22-04-2007 164425 29-Sep-17 0
4 PANDHARPURKAR NILAY 29-Sep-17 0
5 POL AARYAN 29-Sep-17 0
6 SWARRAJ KULKARNI 05-09-2003 122518 29-Sep-17 0

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARCHIT BHADKAMKAR 17-07-2000 111869 29-Sep-17 0
2 DESHPANDE OZHAS 29-Sep-17 0
3 JAI JAIN 175031 29-Sep-17 0
4 SWARRAJ KULKARNI 05-09-2003 122518 29-Sep-17 0
5 VIRAJ KOTECHA 25-01-2002 143558 29-Sep-17 0

11 - Youth Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARCHIT BHADKAMKAR 17-07-2000 111869 29-Sep-17 0
2 NITANSHU DAYAMA 07-12-1999 133159 29-Sep-17 0
3 VIRAJ KOTECHA 25-01-2002 143558 29-Sep-17 0

12 - Mens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ARCHIT BHADKAMKAR 17-07-2000 111869 29-Sep-17 0
2 NIKET SHAH 01-01-1980 133274 29-Sep-17 0
3 OMKAR JOG 16-01-1980 122897 29-Sep-17 0
4 PANKAJ RAHANE 16-10-1991 101546 29-Sep-17 0
5 PUNEET DESAI 04-04-1996 101001 29-Sep-17 0
6 SHINTRE AJINKYA 29-Sep-17 0