List of Players from AKOLA District

1 - Midget Girls

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 GARIMA JALAN 03-06-2008 164405 30-Sep-17 1
2 RIYA KOTHARI 05-11-2009 164409 30-Sep-17 1

2 - Cadet Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 GARIMA JALAN 03-06-2008 164405 30-Sep-17 1
2 RIYA KOTHARI 05-11-2009 164409 30-Sep-17 1

3 - Sub Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 GAURI KAWALE 05-05-2005 154015 30-Sep-17 1
2 PRERANA DHARASKAR 09-02-2005 174817 30-Sep-17 1
3 SHRESHTHA DESHMUKH 05-05-2005 164678 30-Sep-17 1
4 SHRUTI HATWALNE 14-02-2005 154013 30-Sep-17 1
5 TANVI PATKI 06-03-2003 164679 30-Sep-17 1

4 - Jr.Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 GAURI KAWALE 05-05-2005 154015 30-Sep-17 1
2 PRERANA DHARASKAR 09-02-2005 174817 30-Sep-17 1
3 SHRESHTHA DESHMUKH 05-05-2005 164678 30-Sep-17 1
4 SHRUTI HATWALNE 14-02-2005 154013 30-Sep-17 1
5 TANVI PATKI 06-03-2003 164679 30-Sep-17 1

5 - Youth Girls Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 SHIVANI JANORKAR 30-Sep-17 1

6 - Womens Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 SHIVANI JANORKAR 30-Sep-17 1

7 - Midget Boys

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ASMIT GAWANDE 05-04-2009 174859 30-Sep-17 1
2 SHUBHAM DOMKULWAR 03-04-2009 174861 30-Sep-17 1

8 - Cadet Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 ASMIT GAWANDE 05-04-2009 174859 30-Sep-17 1
2 DARSH JALAN 02-01-2006 143868 30-Sep-17 1
3 MANAS KIRTANE 30-06-2006 174840 30-Sep-17 1
4 RAJ KOTHARI 05-05-2006 133372 30-Sep-17 1
5 SHUBHAM DOMKULWAR 03-04-2009 174861 30-Sep-17 1

9 - Sub Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DARSH JALAN 02-01-2006 143868 30-Sep-17 1
2 DEVANSH GUPTA 30-Sep-17 1
3 MANAS DOMKULWAR 08-02-2004 154121 30-Sep-17 1
4 MANAS KIRTANE 30-06-2006 174840 30-Sep-17 1
5 RAJ KOTHARI 05-05-2006 133372 30-Sep-17 1
6 SAKSHAM GAWANDE 06-03-2009 164673 30-Sep-17 1

10 - Jr.Boys Singles

Serial No Player Name Date of Birth Registration No Entry Date Form No
1 DEVANSH GUPTA 30-Sep-17 1
2 MANAS DOMKULWAR 08-02-2004 154121 30-Sep-17 1
3 SAKSHAM GAWANDE 06-03-2009 164673 30-Sep-17 1

11 - Youth Boys Singles

12 - Mens Singles